دانلود فايل هاي تحقيقي و مقلاله اي

مباني نظري و پيشينه پژوهش سلامت (فصل 2)

مباني نظري و پيشينه پژوهش سلامت (فصل 2)دسته: مباني و پيشينه نظري
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: 64 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 37

مباني نظري و پيشينه پژوهش سلامت در 37 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc=======================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط كاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده كرديد و يا مالك پزوژه اي
بوديد كه از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
=======================================================

info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || filecero@gmail.com || فرم تماس با ما
=======================================================

مباني نظري و پيشينه پژوهش سلامت در 37 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

كامل و قابل ويرايش

شامل مباني نظري و پيشينه تحقيق

شامل منابع داخلي و خارجي

منبع نويسي استاندارد

بخشي از مباني نظري:

در خصوص مفهوم سلامت، تعريف سلامت از ديدگاههاي مختلف، ابعاد سلامت، مدل­هاي موجود در سلامت و عوامل موثر بر آن مورد بحث قرار مي­گيرد.

سلامت يكي از واژه­ هايي است كه بيشتر مردم با آنكه مطمئن هستند كه معناي آن را مي­دانند تعريف آن را دشوار مي­يابند. از اين­رو تعاريف بسياري از سلامت در دوره­هاي مختلف شده و تعريفي كه از همه بيشتر پذيرفته شده تعريف سازمان بهداشت جهاني است كه سلامت را چنين تعريف مي­كند: سلامتي عبارت است از رفاه كامل جسمي، رواني و اجتماعي و نه تنها بيماري يا معلول نبودن(73).

در فرهنگ آكسفورد[1]، سلامتي بصورت وضعيت عالي جسم، روح و حالتي كه اعمال بدن به موقع و بطور موثر انجام مي­شود، تعريف شده است، در جاي ديگر سلامتي بصورت حالتي از تعادل نسبي شكل و اعمال بدن كه در نتيجه تنظيم موفق و پوياي بدن بر عليه نيروهايي كه سعي در مختل كردن آن دارند، بيان شده است. وبستر سلامتي را وضعيت خوب و عالي بدن، فكر و روح و بخصوص عاري بودن از درد يا بيماري جسمي تعريف نموده است(73 و74). دان[2] سلامتي را بصورت وضعيتي كه در آن فرد تعادل و مسير هدفمند را در محيط خود حفظ كرده و بر جنبه پويايي سلامت تاكيد دارد، تعريف مي­نمايد. تعاريف فعلي از سلامتي سعي دارند از دان ايده بگيرند و در حقيقت تعاريف بر دو نظريه كلي تاكيد دارند: سلامتي پويا است نه ايستا و محيط يا زمينه زندگي افراد بر ميزان رسيدن آنها به سلامتي تاثير گذار است(75). بدين منوال از تعريف سازمان بهداشت جهاني چنين بر مي­آيد كه سلامتي، مفهومي بسيار گسترده تر از رفاه جسمي است و براي سالم بودن، تعادل و هماهنگي در عملكرد جسم و روان الزامي است(76).

 

بخشي از تحقيقات انجام شده:

مفهوم سلامت و رضايت شغلي از جمله مباحث بسيار مهم است كه بر كيفيت زندگي و كار كاركنان تاثير مي­گذارد. اين مفاهيم تحت تاثير عوامل بسياري مي­باشند كه علي­رغم اهميت آن بسيار كم به آن پرداخته شده است. در اينجا به ذكر چند مطالعه كه كم و بيش به ذكر اين مفاهيم و اهميت آنها پرداخته­اند، اشاره مي­نماييم.

از مطالعات مرتبط با رضايت شغلي و سلامتي، تحقيقي است كه بهروزيان و همكاران پژوهشي با هدف بررسي ارتباط رضايت شغلي و شيوه هاي مقابله­اي با سلامت عمومي كاركنان بخش خصوصي پتروشيمي در شهر ماهشهر در سال 1388 انجام دادند. اين مطالعه از نوع مقطعي- تحليلي بود. پس از توضيح و تبيين اهداف پژوهش به كليه كاركنان (117 نفر) شاغل در اين بخش خصوصي، پرسشنامه­هايي ارائه شد كه 83 نفر از افرادي كه مايل به شركت در مطالعه بودند پرسشنامه را دريافت نموده و 24 ساعت بعد از آنها گرفته شد. و در نهايت 77 نفر وارد مطالعه آماري شدند.

ابزارهاي مورد استفاده عبارت بودند از: پرسشنامه سلامت عمومي(GHQ ) 28 سوالي و پرسشنامه توصيف شغل اسميت(JDI) و چك ليست  مهارت هاي مقابله­اي چند بعدي كه شيوه پاسخ دهي افراد را به استرس بررسي مي­كند. اين چك ليست شامل 72 ماده است كه از صفر تا چهار نمره داده مي­شود و 4 مقوله كلي مقابله متمركز بر حل مساله، مقابله متمركز بر هيجان، مقابله كمتر مفيد و مقابله غير موثر را شامل مي­شود. فرم ثبت اطلاعات شامل مشخصات جمعيتي مانند سن، جنس، وضعيت تاهل، تعداد فرزندان، ميزان تحصيلات، مدت زمان تقريبي كار روزانه و درآمد متوسط ماهيانه بود. افراد مورد مطالعه در گروه سني 20 تا 59 سال قرار داشتند. سنوات اشتغال آنها از يك تا 36 سال بود. تحليل­هاي آماري با استفاده از نرم افزار آماري SPSS نسخه 15 و با استفاده از محاسبه ضريب همبستگي اسپيرمن و پيرسون و رگرسيون گام به گام انجام گرفت. اين پژوهش نشان داد، 57/28 در صد افراد (22نفر) از كاركنان از سلامت عمومي مناسبي برخوردار نمي­باشند.

نتايج ارزيابي نمرات رضايت شغلي كاركنان نشان داد، بيشترين رضايتمندي شغلي افراد در زمينه ماهيت كار آنها مشاهده شد. ميزان رضايتمندي از سرپرست و همكاران در حد متوسط و كمترين ميزان رضايتمندي شغلي در ترفيعات و حقوق و مزايا بدست آمد. توزيع فراواني مهارتهاي مقابله اي در آزمودني ها بدين صورت مشخص شد: بر اين اساس بيشترين روشهاي مقابله­اي مورد استفاده به ترتيب عبارت بودند از: تمركز بر حل مساله، مقابله غير موثر، متمركز بر هيجان و مقابله كمتر مفيد. 

شريل[1]و همكاران مطالعه­اي توصيفي با هدف بررسي سلامت روان، فرسودگي و رضايت شغلي در كاركنان اجتماعي بهداشت روان منطقه ولز انگليس در سال 2006 انجام دادند. در اين مطالعه اسامي كاركنان ليست شد و سپس از بين آنها نمونه­گيري به صورت تصادفي ساده انجام گرفت و داده­ها از طريق پرسشنامه جمع­آوري شد به اين صورت كه يك بسته پستي شامل تركيبي از پرسشنامه سلامت عمومي و فهرست فرسودگي ماسلاچ و پرسشنامه شغلي كاراسك و رضايت شغلي براي 610 نفراز كاركنان ارسال شد. از اين تعداد 462 نفر پاسخ دادند كه 125 مورد از آنها واجد شرايط نبودند و در نهايت 237 (37%) در مطالعه شركت داده شدند. داده­ها با نرم افزار(11) spss  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و از روش رگرسيون خطي استفاده گرديد.

هر يك از كاراكترها بطور جداگانه و در ارتباط با هم بررسي شدند. نمرات مربوط به زير مقياس­هاي كاراسك، متغيرهاي محيطي و مفهوم كار، كارگروهي، ميزان ساعت كار در هفته، باركاري، حقوق و مزايا، احساس ارزشمندي، كاراكتر­هاي GHQ، مشخصات دموگرافيك از جمله سن، جنس، سابقه كار،تعداد روزهاي بيماري و فعاليت مورد بررسي قرار گرفت. 61% از پاسخ دهندگان زن بودند و اغلب نمونه­ها سن زير 50 سال داشتند كه ميانگين سني 46 سال بود. پاسخ­دهندگان بطور متوسط 43 ساعت در هفته كار مي­كردند. 47% پاسخ­دهندگان نمره 4 به بالا در پرسشنامه (12GHQ) بدست كه نشان­دهنده پتانسيل علايم اختلال رواني بود. اين افراد از لحاظ رواني خسته بودند اما علايم افسردگي را كمتر نشان مي­دادند و 8% آنان فرسودگي را نشان دادند. 46% از شركت كنندگان از كارشان راضي بودند، 35% احساس دوگانه داشتند و 19% ناراضي از كارشان بودند. بيش از 25% پاسخ دهندگان تمايل شديد يا بسيار شديد براي ترك پست فعلي را داشتند.

 


[1]-Sherril

 

فهرست مطالب:

پيشينه نظري تحقيق

مروري بر مطالعات انجام شده در داخل و خارج كشور:

منابع

 


[1]-Oxford                                                                                                                                                            

[2]-Dunn

قيمت فايل فقط 22,000 تومان

 

خريد

 

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۱ دى ۱۳۹۶ ] [ ۰۷:۴۹:۲۶ ] [ سعيد ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 17
دیروز : 7
افراد آنلاین : 1
همه : 331
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب